เศรษฐกิจพอเพียง “...เมื่อปี ๒๕๑๗ วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย ... ... คนเรา ถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณ ตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง ...” “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะ แนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๓๐ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ความพอเพียง หมายถึง (ความพอประมาณ ความมีเหตุผล) รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกใน คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ที่เหมาะสม ในการดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ความพอเพียง จะต้องประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ ดังนี้ ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ไม่ใช้จ่ายเกินกำลังความสามารถในการหารายได้ของตน ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ เช่น คิดก่อนใช้ สิ่งใดจำเป็นหรือไม่จำเป็น ใช้จ่ายอย่างประหยัด และแบ่งปันเกื้อกูลต่อสังคม การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง ด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การเก็บออมเงินไว้ใช้ เมื่อเกษียณอายุจากการทำงาน หรือใช้ในยามฉุกเฉิน การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้พอเพียง ต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ประกอบอาชีพที่สุจริต ด้วยความขยันหมั่นเพียร ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจต่าง ๆ เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง เราทุกคนสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ได้ดังนี้ พอประมาณ : รายจ่ายสมดุลกับรายรับ ใช้จ่ายภายในกำลังความสามารถของตน ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่โลภจนเบียดเบียนตัวเองหรือผู้อื่น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม มีเหตุผล : ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล มีความจำเป็น ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัด ไม่ใช้สิ่งของ เกินฐานะ ไม่เล่นการพนันหรือเสพสิ่งเสพติด รู้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ มีภูมิคุ้มกัน : รักษาสุขภาพกายสุขภาพใจให้แข็งแรง พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่าง ต่อเนื่อง มีเงินเก็บออม ทำบุญ และแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ความรู้คู่คุณธรรม : ประกอบอาชีพที่สุจริต ด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อตรงต่อหน้าที่และยืนหยัด ในความถูกต้อง อุทิศตนเพื่องาน ทำงานเพื่องาน ทำงานอย่างผู้รู้จริง รู้รักสามัคคีหากเราทุกคนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาน้อมนำประพฤติปฏิบัติ นอกจากจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานของจิตใจของคนในชาติ ให้มีความพอดี มีคุณธรรม มีความสุขที่แท้จริง ไม่หลงยึดติดในโลกแห่งวัตถุนิยมการจัดทำบัญชีเงินออมครัวเรือน บันทึกรายรับและรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยตรวจสอบการใช้จ่ายของครอบครัวว่า มีรายจ่ายสมดุลกับรายรับ ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลตามความจำเป็น พอเหมาะกับสภาพของครอบครัวหรือไม่ หากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือฟุ้งเฟ้อเกินตน จะช่วยให้สามารถมีเงินเก็บออมเพื่อเป็นรากฐานสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับชีวิตในอนาคต

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

การปลูกดอกดาวเรือง


ปลูกดอกดาวเรืองตัดดอกขาย มีรายได้รวยไม่เลิก

       ดอกดาวเรืองเป็นพืชมงคลที่มีความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน ใครมีไว้ก็จะก่อให้เกิดความรุ่งเรือง ทั้งทางด้านทรัพย์สิน เงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศ ฐานะตำแหน่ง
          ปัจจุบันมีการนำดอกดาวเรืองมาประกอบพิธีกรรม มากมายตอนเช้าก็มีการไหว้พระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละคนนับถือ ก็ใช้ดอกดาวเรืองเป็นส่วนประกอบ การร้อยมาลัยก็มีดอกดาวเรือง การจัดจัดบายศรีตามพิธีกรรมของพราหมณ์ก็ใช้ดอกดาวเรือง ดอกดาวเรืองจึงเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยอย่างแยกไม่ออกในปัจจุบัน ในภาวะที่เศรษฐกิจผันผวน คนย่อมหาที่พึ่งทางใจการกราบไหว้บูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงหนีไม่พ้นการใช้ดอกดาวเรือง จึงทำให้ดอกดาวเรืองขาดตลาดในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น ลอยกระทง  เข้าพรรษา ออกพรรษา เทศกาลเลือกตั้ง
          การปลูกดาวเรือตัดดอกขาย จึงเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่ดีอีกช่องทางหนึ่งของเกษตรกร แต่หลายคนทำแล้วไม่สำเร็จ เนื่องจากขาดความรู้ทางด้านนี้ ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน หลายคนประสบภาวะขาดทุน หากท่านนำแนวทางที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้ เรื่องราวการขาดทุนปิดประตูตายได้เลย เกษตรกรเมื่อคิดปลูกพืชชนิดใดก็จะมองหาปุ๋ย สูตรใด ยี่ห้อใดดี ก็จะไปซื้อมาเตรียมไว้ ไม่ได้ใส่ใจเรื่องโครงสร้างของดิน การปรับปรุงดิน การหาค่าความเป็นกรด ความเป็นด่างของดิน ละเลยเรื่องการใช้อินทรีย์วัตถุ ไปปรับปรุงดิน ไม่เรียนรู้ที่จะทำปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดต้นทุนในการผลิต
          ดาวเรืองเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีทั้งในสภาพดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย และดินที่มีลูกรังเจือปน การปลูกดาวเรืองในพื้นที่ราบลุ่ม ที่มีน้ำท่วมขัง ควรจะขุดยกร่อง ให้มีความกว้างของร่อง 5-7 เมตร แล้วแต่ความสะดวก ความสูงของร่องไม่ควรที่จะสูงนัก เพราะช่วงแล้งดินจะมีปัญหาหากเป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม ไม่จำเป็นจะต้องขุดเป็นร่อง แต่จะใช้วิธียกร่องเตี้ยๆแทน การเตรียมดินใช้วิธีไถดะ และ ไถกลบ หากมีหญ้าขึ้นอยู่ก็ไถทั้งหญ้า ห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดโดยเด็ดขาด การไถก็ควรเสริมด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักแห้ง หรือ ปุ๋ยหมักน้ำ เพื่อเติมจุลินทรีย์ให้กับดิน      
         เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองที่ขายตามท้องตลาดมีหลายสายพันธุ์และหลายสี เช่น เหลืองส้ม เหลืองทอง เหลืองอ่อน หรือ เหลืองดอกบวบ แล้วแต่ความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่ ดาวเรืองเกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ได้เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตได้ฉายแสงรังสีทำหมันไว้แล้ว เกษตรกรจึงจำเป็นต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกครั้งที่ปลูก
         วิธีการปลูกดาวเรือง เกษตรกรควรที่จะยกร่องเตี้ยๆ สูงประมาณ 1 คืบ ไม่ว่าพื้นที่จะเป็นดินหรือสภาพร่อง การยกร่องช่วยให้การระบายน้ำดีขึ้นเมื่อฝนตกหนักและช่วยเก็บความชื้นไว้ได้ดียมฝนทิ้งช่วง หลังจากได้เมล็ดพันธุ์มาแล้ว ให้นำไปแช่น้ำประมาณ 8- 10 ชั่วโมง ก่อนนำไปหว่านในแปลงเพาะ ต้องหมั่นรดน้ำให้ชุ่ม เช้า-เย็น ประมาณ 7 วัน ก็จะเป็นต้นอ่อนต้องคอยระวังจิ้งหรีดที่ชอบมากัดกิน เมื่อเพาะได้ 25-30 วัน ก็ให้ย้ายลงแปลงปลูกที่เตรียมไว้ โดยใช้ระยะห่างระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ระหว่างแถว  1 เมตร 1 ไร่ ปลูกได้ 3,500 ขุม ขุมละ 1 ต้น หลังจากปลูกแล้วให้ใช้น้ำหมักชีวภาพรดทุกๆ 7 วัน และเติมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ทุก 15 วัน ต้นดาวเรืองก็จะเจริญเติบโตได้เร็วมาก อายุ 2 เดือนก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้ ดาวเรืองหากดูแลดีจะสูงถึงเอว ดอกที่ออกช่วงแรกๆ จะมีขนาดใหญ่เท่ากับถ้วยกาแฟขายได้ในราคาสูง หากดอกเล็กราคาจะถูกลง การตัดดอกดาวเรืองขายจะตัดด้วยกัน 2 แบบ แล้วแต่ความต้องการของผู้ซื้อ คือ ตัดทั้งก้าน โดยความยาวของก้านประมาณ 4 นิ้ว ประเภทนี้นำไปจัดช่อดอกไม้ อีกประเภทหนึ่งตัดเฉาะดอก เรียกว่าดอกตุ้ม ประเภทนี้เอาไปร้อยมาลัย
          ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวดอกดาวเรืองใช้เวลา 2 เดือน แต่ถ้าใช้ปุ๋ยชีวภาพการเก็บเกี่ยวจะยาวนานถึง 3 เดือน ดอกดาวเรืองจะมีขนาดเล็กลงเมื่อมีอายุมากขึ้น ดอกดาวเรือกที่มีขนาดเล็กมากที่ตลาดไม่ต้องการแล้ว เกษตรกรควรนำไปหมักกับกากน้ำตาลในอัตราส่วน 3:1 คือ ดอกดาวเรือง 3 กิโลกรัมกากน้ำตาล 1 กิโลกรัม น้ำ 3 ลิตร หมักไว้ประมาณ 1 เดือน ก็นำไปฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนบำรุงดอกได้เป็นอย่างดี อัตราส่วนการใช้ 1 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร ดาวเรืองหากดูแลดีๆ จะให้ดอกไม่ต่ำกว่าไม่น้อยกว่า 80 ดอกต่อต้น คิดราคาเฉลี่ยที่ดอกละ 30 สตางค์ 80 ดอกเท่ากับ 24 บาทต่อต้น 1 ไร่ ปลูกได้ 3,200 ต้น เท่ากับมีรายได้ 1 ไร่ต่อ
1 รอบการปลูก 76,800 บาท ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 5 เดือน
          เมื่อเกษตรกรทิ้งแปลงปลูกแล้วไม่ควรปลูกซ้ำในทันที แต่ควรตัดวงจรด้วยการปลูกพืชอย่างอื่น อาจจะเป็นพืชตระกูลแตง ข้าวโพด ฟักทอง ฟักเขียว แล้งแต่ความถนัด  ทุกครั้งที่ปลูกพืชชนิดอย่าลืมปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นการเพิ่มไนโตรเจนให้แก่ดิน ในพื้นที่ 1 ไร่ใช้เวลาไมเกิน 5 เดือน ท่านมีรายได้จากดาวเรือง 76,800 บาท เวลาที่เหลืออีก 7 เดือน หากท่านปลูกข้าวโพด จะได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน ราคาตันละ 5,000 บาท มีรายได้เพิ่มอีก 10,000 บาท หากท่านนำข้าวโพดไปต้มขายเองก็เพิ่มมูลค่าเป็น 4 เท่า คือ 40,000 บาท โดยใช้เวลาปลูกข้าวโพดจนถึงเก็บเกี่ยว 90 วัน การปลูกดาวเรืองแล้วตามด้วยข้าวโพด หรือ พืชอื่นๆ หากไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ว่างในรอบ 12 เดือน หรือ 1 ปี ผมรับรองว่าท่านจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 120,000 บาทต่อไร่ต่อปี อย่างแน่นอน หรือเดือนละ 10,000 บาท  อย่างแน่นอน หากมี 2 ไร่ ทำ 2 ไร่ ก็จะได้รายได้เพิ่มอีก 2 เท่า หากมี 4 ไร่ก็จะมีรายได้เดือนละ 40,000 บาท หรือปีละ 480,000 บาท ไม่ลองก็ไม่รู้ ก็ลองดูซิครับ

          สรรพคุณทางยา ใช้ดอกดาวเรืองสด 15 ดอก ต้มกับน้ำตาลทรายแดง หรือน้ำตาลอ้อย รับประทานแก้ไอกรน ใช้ดอกแห้ง 7-8 ดอก ต้มน้ำกินแก้ปวดฟัน ปวดตามข้อ และ เจ็บตา


อ้างอิงที่มาจาก หนังสือ ชี้ช่องทางการทำกิน  โดยอาจารย์   สมพล    รักหวาน
นาย อนุสรณ์  ชลเกษม  ผู้พิมพ์เอกสารฉบับนี้
15 ความคิดเห็น:

อยากให้บอกความหมายทางการเกษตรว่าทางการเกษตรเอาไปทำอะไรได้บ้าง

ความหมายของสิ่งใดหรือ ครับ
ถ้าว่าเป็นความหมายของการนำดอกดาวเรืองไปใช้ในทางเกษตรนั้นล่ะก็ คือ ทางเราจะนำมาลงให้เพิ่มเติมในภายหลังน่ะครับ แต่สิ่งที่เราเผยแพร่ในหน้าเว็บนี้คือเราต้องการให้เกษตรกรนั้นมีความรู้มีวิธีการที่จะสามารถพึ่งพาตนเองโดยการทำเกษตรแบบพอเพียง และแนะนำวีธีการสร้างผลผลิตครับ และบางเรื่องถ้าเรามีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เราก็จะแนะนำไปด้วยครับ

ขอบขอบคุณที่เสนอแนะมายังเราครับ

บอกความหมายของสิ่งใดครับ

เพราะดอกดาวเรืองก็คือทางเกษตร เป็นพืชทางการเกษตร หรือ ว่ากรมทางการเกษตรถามมาหรือครับ ก็เอาไปเผยแพร่ได้ครับ ได้รับการอนุญาติจากเจ้าของต้นฉบับแล้วครับ

อยากให้แนะนำตลาดที่รับซื้อครับ อยู่จังหวัดนครพนมครับไม่ทราบว่าตลาดเป็นอย่างไร เพราะเกษตรกรแถวนี้ปลูกข้าวนาปี หลังหมดหน้านาก็จะปลูกผักตามฤดูขายและทำเหมือนๆ กันหมดทำให้ราคาไม่ดีครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับจะเป็นพระคุณอย่างสูง ติดต่อได้ที่ 083-3470049 ปุ๊ยครับ หรือ suphachai_888@hotmail.com ครับ

สนใจปลูกดอกดาวเรือง ขอคำแนะนำ จากผู้รู้ครับเริ่มต้นอย่างไร ?

ควรเริ่มต้นที่การศึกษาดูตลาดแถวนั้นครับ แล้วเมื่อพบตลาดก็เริ่มศึกษาเรื่องดินที่เหมาะสมในการปลูก เช่นค่า pH ของดิน การให้ปุ๋ย การยกร่อง การตัดแต่ง ระยะเก็บเกี่ยว การให้น้ำ ครับ ควรศึกษาและทดลองในแปลงเล็กๆก่อนครับ ก็น่าจะใช้เวลาไม่มากนักสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกจริง ศึกษาละเอียดก่อนดีที่สุด

เอ เอฟ เอ็ม ปุ๋ยน้ำสำหรับต้นกล้า
ใบอนุญาตเลขที่ ชม.15/2553 (สวพ.1)
เอ เอฟ เอ็ม ปุ๋ยน้ำสำหรับต้นกล้า (AFM Plug Fertilizer) เป็นธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด รวมถึงต้นกล้าผัก ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้โดยตรง ช่วยเพิ่มความแข็งแรงสมบูรณ์ให้กับระบบรากและใบให้กับพืชได้เป็นอย่างดี
*** ขนาดเล็กบรรจุ 100 ซีซี ราคา 35 บาท
*** ขนาดใหญ่บรรจุ 1,000 ซีซี ราคา 200 บาท
ต้องการซื้อสินค้า โทร 053 – 353810 ถึง 5 ต่อ 0 หรืออีเมล์ mk@afmgroup.comเอ เอฟ เอ็ม โคโค่ พีท
เอ เอฟ เอ็ม วัสดุเพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (AFM Coco Peat) ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ปลอดจากเชื้อโรคพืชและมีส่วนผสมของธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชในระยะต้นกล้า ด้วยลักษณะโครงสร้างของวัสดุเพาะที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ จึงสามารถอุ้มน้ำได้ดีและสามารถปลดปล่อยน้ำ และธาตุอาหารให้แก่พืชได้นานกว่าวัสดุเพาะชนิดอื่น นอกจากนี้ยังมีความร่วนซุยสูงทำให้มีช่องว่างของอากาศในดิน ส่งเสริมให้ระบบรากพืชเจริญเติบโตดี แข็งแรง ที่สำคัญที่สุดคือสามารถผลิตขึ้นมาใหม่ได้จากวัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายหลักของบริษัทที่มุ่งเน้นทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
*** กระสอบเล็กบรรจุ 10 ลิตร ราคา 55 บาท
*** กระสอบใหญ่บรรจุ 80 ลิตร ราคา 330 บาท
ต้องการซื้อสินค้า โทร 053 – 353810 ถึง 5 ต่อ 0 หรืออีเมล์ mk@afmgroup.com

บริษัท เอ เอฟ เอ็ม ฟลาวเวอร์ ซีดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการปรับปรุงพันธุ์ ผลิต และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง
และเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น แพงพวย พิทูเนีย บานชื่น ผีเสื้อ บีโกเนีย เทียนฝรั่ง ซัลเวีย และหงอนไก่ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังจัดจำหน่าย ต้นกล้าพร้อมปลูก วัสดุและอุปกรณ์เพาะเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ
โดยมีสำนักงานใหญ่แห่งเดียว ตั้งอยู่ที่ 399 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ติดต่อบริษัท โทร 053-353-810 ถึง 5 อีเมล์ mk@afmgroup.com
เวปไซด์ www.afmgroup.comเวปไซด์ www.afmgroup.com

ผมต้องการปลูกดอกดาวเรืองครับแต่ผมไม่รู้วิธีการปลูกการดูแลรักษาจึงอยากถามพี่ว่าผมต้องไปศึกษาที่ไหนแล้วก็กับใครได้บ้างคับผมอยู่ ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ. สุรินทร์ พี่ช่วยแนะนำหน่อยนะคับ
ขอบคุณมากๆๆคับ

อยากปลูกดาวเรือง อยู่ที่หนองคายค่ะ แต่ไม่รู้จะขายที่ไหน

อยู่อ.เมืองจ.ชัยภูมิสนใจอยากปลูกดาวเรืองมากค่ะ

สนใจปลูกดอกดาวเรืองติดต่อเราค่ะดูแลปัญหาและอุปสรรคมีตลาดรองรับ
สนใจ 0805148910

สนใจปลูกดอกดาวเรืองติดต่อเราค่ะชมรมดาวเรืองพารวยเรา
ดูแลปัญหาและอุปสรรคมีตลาดรองรับให้คำปรึกษาแม้ไม่มีทุนเราตั้งกองทุนให้ยืมไม่มีดอกเบี้ย
สนใจ 0805148910ต่างจังหวัดต้องรวมกลุ่มละ12 คนเราจะมีวิทยากรไปดูแลกระทั่งเกี่ยวและตัดดอกขาย

รับซื้อดอกดาวเรือง สนใจติดต่อได้ที่https://www.facebook.com/thungngein.d

แสดงความคิดเห็น

แลกลิงค์ + ลิงค์เพื่อนบ้านแลกลิงค์ของคุณได้ที่นี่ค่ะ
ลิงค์ของเรามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะ

หากคุณต้องการที่จะนำลิงค์ของคุณมาเพิ่มในเว็บบล๊อกของเราให้คุณส่งข้อมูลลิงค์ของคุณมาได้ที่ได้ที่ E-mail...... < so.saichool@hotmail.com > ค่ะ แล้วเราจะทำการนำลิงค์ของคุณลงในเว็บบล๊อกของเราโดยเร็วที่สุด
หมายเหตุคุณต้องนำลิงค์ของเราลงในเว็บไซต์ของคุณให้เรียบร้อยเสียก่อนโดยเราจะตรวจสอบหลังจากที่คุณส่งข้อมูลที่คุณต้องการแลกลิงค์ของคุณมายังอีเมล์ของเรา (ข้อมูลคือโค้ดลิงค์ของคุณ)
ก๊อปปี้โค้ดลิงค์ลิงค์นี่ไปวางในเว็บของคุณ